Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Contia Trading s.r.o. se sídlem K. Uhlíře 1917/42, 370 06 České Budějovice 4

identifikační číslo: 48203424, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2271

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zebriky.cz

 

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Contia Trading s.r.o, se sídlem K. Uhlíře 42, 37006 Č. Budějovice, identifikační číslo: 48203424, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2271 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zebriky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.         Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zebriky.cz(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.         Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

3.4.1.      o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.      o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, že objednávku obdržel a současně mu poskytne i formulář pro případné odstoupení od smlouvy a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a/ v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese K. Uhlíře 42, 37006 Č. Budějovice;

b/ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c/ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 512036533/0300, vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.         Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 0. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem

4.4.         V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.          Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat

4.8.         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej současně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.         Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu Obchodních podmínek. Informaci o odstoupení posílá kupující na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@zebriky.cz 

5.3.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a, je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s vráceným zbožím jinak než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti viz. § 1833 Občanského zákoníku.

5.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal (§ 1832 odst.4 Občanského zákoníku).

5.5.          Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6.         Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.            PŘEPRAVA  A  DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.         Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, v opačném případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícím nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a fyzický stav zboží otevřením zásilky. Tato kontrola se vztahuje na viditelné poškození obalu a viditelné poškození zboží během přepravy, které je patrné při otevření obalu: Nevztahuje se na kontrolu počtů a případné skryté vady jakosti. V případě viditelného poškození zásilky postupuje kupující následujícím způsobem:

a/ zásilku převezme, ale zjištěnou skutečnost související s poškozením musí uvést do přepravních dokladů.

b/ zásilku nemusí od přepravce převzít.

Podpisem přepravního listu, ve kterém nejsou uvedené žádné závady, kupující stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen a zboží uvnitř obalu nebylo viditelně mechanicky poškozeno.

6.5.         Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje zvláštní dodací a reklamační řád.

7.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 0. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.         Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.         Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.         Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6.              K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

9.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.         Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.         Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.         Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.         Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.         Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.         V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.         Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.          ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.          DORUČOVÁNÍ

11.1.       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou je kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.       Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.       Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.       Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  Karla Uhlíře42, 37006 České Budějovice, adresa elektronické pošty  objednavky@zebriky.cz   , telefon 387 319 943-4.

V  Českých Budějovicích     dne  11.1.2019

 

Dodací a reklamační řád internetového obchodu www.zebriky.cz

společnosti Contia Trading .s.r.o., sídlem Karla Uhlíře 42, 37006 České Budějovice platný od 11.1. 2019

Tento řád je vypracován v souladu s platnými obchodními podmínkami a podává podrobné a praktické rady jak postupovat při objednávce, převzetí objednaného zboží a případné reklamaci.

1. Náklady spojené s doručením zboží

Ve smyslu obchodních podmínek bod 4.2. je k ceně zboží připočítán paušální poplatek za dopravu a paušální poplatek za dobírku.

 V režimu přepravy standard jsou poplatky závislé na celkové ceně objednaného zboží:

Výše objednávky                                 Poplatek za dopravu           Poplatek za dobírku

0 - 1000,-Kč                                        150,-Kč vč.DPH                    50,-Kč vč.DPH

1001 - 15000,-Kč                                 200,-Kč vč.DPH                    50,-Kč vč.DPH  

15001 - a výše                                     zdarma                               50,-Kč vč.DPH

V režimu přepravy expres  je poplatek stanoven jednotným paušálním poplatkem ve výši 350,-Kč vč. DPH.

Nejkratší lhůta pro doručení je následující pracovní den a ta je možná pouze u objednávek, které budou doručeny a námi potvrzeny do 14:00 hodin, předešlého dne. Objednávky doručené později budou doručeny ve lhůtě 48 hodin.

2. Náklady spojené s doručením zboží do Slovenské republiky

Ve smyslu obchodních podmínek bod 4.2. je k ceně zboží připočítán paušální poplatek za dopravu při doručení na území Slovenské republiky. Poplatky jsou závislé na celkové hmotnosti objednaného zboží:

Hmotnost objednávky                                       Poplatek za dopravu          

   0  -  10 kg                                                          20,-€ vč.DPH                       

10,1 - 20 kg                                                          29,-€ vč.DPH                       

20,1 - 40 kg                                                          37,- € vč.DPH

40,1 a výše                                                           45,-€  vč. DPH                                      

Objednávky budou doručeny ve lhůtě 4-5 dnů ode dne, kdy obdržíte zprávu o odeslání.

2. Způsob odběru a úhrady zboží

Ve smyslu obchodních podmínek bod 4.1. může kupující zaplatit a odebrat zboží následujícím způsobem:

A. Dobírkou.  Zboží bude předáno jedině za plnou úhradu ceny v hotovosti v okamžiku dodání zboží.

B. Platbou převodem. Zboží bude odesláno poté, co bude fakturovaný obnos připsán na naše konto.

C. Hotově - osobní odběr. Zboží bude předáno osobně zákazníkovi v sídle firmy Contia Trading s.r.o.. Postup je následující:

- nejprve zaplatíte a vyzvednete doklady v naší kanceláři v budově Regeneračního centra Solnička, proti recepci, na adrese: Karla Uhlíře 42 370 06 České Budějovice

- poté vyzvednete zboží ve skladu v areálu Transforwarding  na téže adrese. Bližší info zde: Mapy

Osobní odběr je možný pouze po předchozí písemné objednávce a v den, který je z naší strany telefonicky nebo emailem potvrzen!

D. Na fakturu. Zboží je dodáváno pouze pravidelným zákazníkům, kteří mají podepsanou dlouhodobou smlouvu o dodacích a platebních podmínkách.

E. Na objednávku zboží spojené s úpravou technických parametrů. Umožní-li to podmínky výrobce, platné normy atd. mohou být u objednaného zboží pozměněny některé parametry. U takového zboží vyžadujeme zálohu ve výši 15-30% z konečné ceny. Výroba zboží bude objednána až poté co bude záloha připsána na náš účet. Po doručení zboží do našeho skladu bude zboží zákazníkovi předáno podle některého z předchozích režimů A-B-C, přičemž záloha bude odečtena od doplatku.

3. Termíny a přepravní služba.

Obvyklá dodací lhůta je vždy uvedena na kartě konkrétního zboží. Tato lhůta může být změněna v závislosti na: povětrnostních podmínkách v zimních měsících, státních svátcích a jiných objektivních příčinách. V každém případě bude zákazník o této skutečnosti v co nejkratší době informován.

Přeprava je zajišťována po celém území ČR zásilkovou přepravou společnosti FOFR, s možností doručení v pouze pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin. Zboží je zákazníkovi doručeno na zadanou adresu.  Tou může být pouze objekt s platnou poštovní adresou. Doručení není možné do kempů a letních táborů. Přehled jednotlivých regionálních středisek firmy FOFR naleznete zde: Kontakty FOFR

4. Jak probíhá komunikace a dodání zboží.

A. V případě, že odešlete objednávku, přijde Vám obratem elektronické potvrzení, že náš software Vaši objednávku akceptoval. Pokud se tak nestalo, Vaše objednávka nebyla do našeho systému doručena a musíte ji opakovat.

B/ Pokud dostanete elektronické potvrzení s formulářem pro případné odstoupení od smlouvy, můžete považovat Vaši objednávku za potvrzenou.

C/ V případě, že jste si vybrali zboží na objednávku, nebo není skladem potřebný počet kusů, dostanete zprávu o aktualizaci s předpokládaným termínem, ve kterém bude objednané zboží připraveno k expedici.

D/ V den, kdy je zboží expedováno vám odešleme zprávu s názvem ODESLÁNO, která znamená, že tento den bude zboží předáno smluvnímu přepravci, který je povinen zboží doručit v časovém rozmezí od 1 do 4 dnů, podle Vámi zvoleného přepravního modulu. Pokud zboží v této lhůtě zboží nedostanete, ihned nás informujte, budeme neprodleně doručení reklamovat.

E/ Další zprávy již budete dostávat od smluvního přepravce.

1. Zpráva, že Vaši zásilku převzal. Zde je nutné podotknout, že počet kusů, které přepravce převzal, nebude odpovídat objednanému počtu, protože přepravce přebírá zboží zabalené a netuší, kolik položek zásilka obsahuje. V této zprávě je i odkaz s kontaktem na konkrétní dispečerské středisko, které Vaši zásilku vyřizuje. Chcete-li doručení například odložit, či změnit adresu doručení (pouze v působnosti konkrétního střediska), můžete se zde telefonicky domluvit.

2. V den, kdy Vám má být zásilka doručena Vás bude telefonicky kontaktovat dispečer, popřípadě řidič, aby si ověřil, kdy budete k zastižení.

5. Důležité pokyny k předání zboží

Objednané zboží se dodává v balení, které určil výrobce zboží. Každý kus posílaného zboží je před expedicí zkontrolován a křehké zboží dodatečně zabaleno. Přesto nelze vyloučit škody, ke kterým může dojít v průběhu přepravy. Proto je kupující ve smyslu obchodních podmínek bod 6.4.při  převzetí povinen zkontrolovat neporušenost obalů a fyzický stav zboží otevřením zásilky. Společnost FOFR ukládá svým řidičům povinnost tuto kontrolu umožnit.

Zde je návod na co je třeba se při kontrole zaměřit:

 a/ hliníkové žebříky, schůdky se přepravují nebalené, proto zkontrolujte, zda nejsou ohnuté příčky nebo proražené bočnice. Drobné nečistoty a mechanické oděrky nemají žádný vliv na jakost prodávaného zboží a nejsou v tomto případě důvodem k odmítnutí objednaného zboží.

b/ hliníkové lešení se přepravuje nebalené nebo pouze v částečném obalu. Proto zkontrolujte, zda nejsou ohnuté příčky rámů nebo proražené bočnice, či deformované konce vzpěr.  Drobné nečistoty a mechanické oděrky nemají žádný vliv na jakost prodávaného zboží a nejsou v tomto případě důvodem k odmítnutí objednaného zboží. Hliníkové  nájezdy se přepravují nebalené, proto zkontrolujte, zda nejsou na nájezdu velké hluboké rýhy nebo proražené části. Drobné nečistoty a mechanické oděrky nemají žádný vliv na jakost prodávaného zboží a nejsou v tomto případě důvodem k odmítnutí objednaného zboží.

d/ regály, rudly, manipulátory se dodávají volně ložené na paletách. V tomto případě zkontrolujte, zda dodané zboží nemá viditelné poškození

d/ ostatních druhy zboží se přepravují v obalu výrobce, který je doplněn o kartonový obal nebo obal v bublinkové folii. U takového zásilky otevřete obal a zkontrolujte obsah zásilky, zda zboží uvnitř není viditelně poškozené.

Pokud zjistíte závadu nebo poškození (i na obalu), je nutné, abyste tuto skutečnost (formu a rozsah poškození) uvedli v přepravních listech (například potrhaný obal, protržený obal atd.), případně můžete poškozené zboží odmítnout. V obou případech obdržíte v nejkratším možném čase naši omluvu a nové zboží.

Tato kontrola se samozřejmě vztahuje pouze na viditelné poškození obalu a viditelné poškození zboží, které nastalo během přepravy a které je patrné při otevření obalu. Není nutné kontrolovat správný počet. Případné skryté vady jakosti jsou řešeny v rámci vad jakosti kapitola 7 obchodních podmínek.

Dobrá rada na závěr. Lépe napsat, že obal byl poškozen než nechat přepravní list čistý. V prvém případě získáte Vy i my možnost dodatečně reklamovat škodu, kterou jste při první kontrole přehlédli, naopak podpisem čistého přepravního listu potvrzujete, že jste zboží převzali bez závad. Poté již není možné vyhovět následným reklamacím na případné mechanické poškození, které bylo způsobeno během přepravy. (viz. vyhláška 163 o silniční přepravě).

6. Jakost při převzetí, reklamace:

Pokud zjistíte vady jakosti je způsob reklamace je zpracován v obchodních podmínkách v odstavci 7. Zde najdete praktické rady jak postupovat.

Pokud zjistíte v zákonné době vadu jakosti (nesmí být způsobena nesprávným užíváním), je možné nárokovat u naší společnosti opravu zboží nebo jeho výměnu za nové. V tomto případě postupujte následujícím způsobem:

a) oznamte telefonicky (387 319 943-4), nebo elektronicky na email: reklamace@contia.cz , že Vámi objednané zboží není v pořádku. Upřednostňujeme elektronickou formu, protože pokud k elektronické reklamaci připojíte podrobný popis či fotografie, pomůže to významně ke zkrácení lhůty potřebné k vyřízení.

b/ co nejdříve, nejpozději následující pracovní den se s Vámi telefonicky spojí náš operátor, aby projednal, zda se skutečně jedná o vadu jakosti, funkce atd. (někdy se jedná jen o nedorozumění či nepochopení funkce zakoupeného výrobku).

b) pokud po tomto telefonátu bude zřejmé, že výrobek je skutečně vadný, je nutné jej zaslat na naši adresu:

Contia Trading s.r.o., Karla Uhlíře 42, 370 06 České Budějovice. K reklamaci přiložte záruční list, či jiný doklad potvrzující zakoupení zboží u naší společnosti. Zboží nám musíte zaslat na Vaše náklady v případě, že bude Vaše reklamace vyhodnocena jako oprávněná, budou Vám tyto poplatky vráceny.

c/ poté co bude po fyzické kontrole v naší společnosti zřejmé, že výrobek je vadný a je vyloučeno, že vada vznikla nesprávným používáním, provedeme v zákonné lhůtě opravu či výměnu.  Postup při vyřízení dle § 2161 a násl. Občanského zákoníku.

d/ po opravě či výměně zašleme zboží na naše náklady zpět na adresu, kterou udáte při reklamaci

7. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz                      

V  Českých Budějovicích     dne  11.1.2019